Bungkalan ang karanasan ng mga manggagawang -buikid ng Hacienda Luisita sa organikong pagsasaka at pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa manwal sa organikong pagsasaka

Posted on 09 June 2020
By NQC Admin